توسعه بازار کالا تند مصرف ایرانیان

چشم انداز این پروژه به صورت یک هلدینگ دیده شده است که خود شامل سه شرکت و مجموعۀ مستقل با عملیاتی تعریف شده می‌‌باشد. فرایند شکل‌گیری هر بخش به نوعی هم افزائی دانش و ارزش در مسیر شکل‌گیری هر یک از سه شرکت اتفاق خواهد افتاد؛ یک مسیر که در امتداد آن‌ ارزش آفرینی رخ خواهد داد و در نهایت تفکیک ارزش‌ها منجر به تشکیل سه شرکت خواهد شد.

en